Teamontwikkeling Netwerk van Waarde

 

Inleiding

De meeste mensen werken in teams. In het kort gezegd is een team een groep mensen die een gezamenlijk doel nastreven. Teams geven ook een sociale bedding waarvanuit mensen hun werk kunnen doen en waar ze op terug kunnen vallen. Het werken in teams kan tot grote vreugde maar ook tot grote frustraties leiden. Zelfs zodanig dat het werk eronder gaat lijden. Als deze situatie te lang duurt en niet meer zelf op te lossen is, kan begeleiding uitkomst bieden.

 

Visie op teamontwikkeling

Er zijn vele modellen en theorieën over het succes van teams geschreven. Grofweg zijn deze terug te brengen tot twee kenmerken: helderheid over en enthousiasme voor een gezamenlijke koers en doel èn een gevoel van vrijheid en acceptatie van elkaar.  Elk lid van het team weet zo waar zij of hij een bijdrage aan levert en voelt zich uitgenodigd haar of zijn inzet en kwaliteiten te geven voor het team.

 

De praktijk blijkt weerbarstiger dan de theorie. Teams hebben een eigen identiteit met een eigen dynamiek en geschiedenis en soms staat die de wens tot eendrachtige samenwerking in de weg. Ons uitgangspunt is deze identiteit te leren kennen door uit te gaan van de werkelijke situatie zoals die ontstaan is met alle complexiteit en diversiteit van dien. Modellen en theorieën dienen om woorden te geven aan de werkelijkheid en niet om deze te versimplificeren.

 

Mensen reageren anders op een gespannen teamsituatie; sommigen gaan (aan)klagen en leggen anderen het vuur aan de schenen, anderen trekken zich terug en laten het gelaten over zich heen komen. Per saldo vervalt ieder in valkuilgedrag, alleen of in gezelschap van bondgenoten. In plaats van elkaar op te zoeken, verdwijnt de aandacht voor elkaar. We gaan ervanuit dat niemand hier echt gelukkig mee is en dat ieder graag ontspannen en met plezier haar of zijn werk wil doen. Daar zit, hoe klein soms ook, de opening voor verandering. Deze opening willen wij vergroten door vanuit de ontstane situatie door te ontwikkelen naar de gewenste situatie. Door niet de blijven hangen in negativiteit, maar de nadruk te gaan verleggen naar wat wenselijk is. Vandaaruit maken we samen met betrokkenen plannen hoe hier te komen. Hierin treden we gelijkwaardig op en dragen samen de verantwoordelijkheid voor het welslagen van het team. Mensen bewegen zich weer naar elkaar toe, stellen vragen en hebben aandacht. Het werken aan de verbetering van het team is al begonnen!

 

Werkwijze

  • Stap 1: In het eerste contact met de opdrachtgever en leidinggevenden maken we een voorlopige eerste analyse van wat er binnen dit team speelt. Dit doen we op basis van het gedrag dat mensen laten zien in incidenten die gespeeld hebben. We nemen hierin ook het gedrag van de leidinggevende(n) mee. We maken een inschatting van de mogelijke overtuigingen en aannames van mensen die dit gedrag ‘verklaren’. Tevens bespreken we de duidelijkheid en gezamenlijkheid van de gemeenschappelijke opgave en koers van het team. Is het helder welke rol dit team inneemt bij het tot stand brengen van de koers en doelstelling van de organisatie? Samen met de opdrachtgever bepalen we het doel waartoe het traject moet leiden.
  • Stap 2:  We komen tot een voorstel, waarin de eerste stap is het horen van de medewerkers van het team en eventueel belangrijke anderen. Naast dat we in deze gesprekken, individueel of groepsgewijs, een breder beeld krijgen van hetgeen zich afspeelt en de rol van de individuele mensen hierin, toetsen wij onze eerste hypothese. Tevens dragen de medewerkers hierdoor vanaf het begin medeverantwoordelijkheid voor het traject.De vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken. In de offerte werken we dan ook graag met een soort strippenkaart en een flexibel voorstel. Samen met de opdrachtgever en/of leidinggevenden bepalen we op basis van de output van de vorige stap, het vervolg.
  • Stap 3: De volgende fase is de uitvoering. Hierbinnen zijn verschillende activiteiten mogelijk: teamdagen, visieworkshops, workshops feedback, individuele gesprekken.
  • Stap 4: Het gehele traject beslaat circa een jaar. Tussendoor hebben we regelmatig de voortgang besproken. Aan het einde van het traject evalueren we samen en kijken we of we het traject kunnen afronden of dat er nog een vervolg nodig is.